Algemene voorwaarden

K-Force Entertainment

Versie 1.4

07-2023

 

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

 1. ‘’De opdrachtgever’’, degene die K-Force Entertainment een opdracht verstrekt.
 2. ‘’Meerwerk’’, alle wijzigingen of aanvullingen op de gesloten overeenkomst, waardoor K-Force Entertainment. Meer werkzaamheden zou moeten verrichten, en/of hogere (on)kosten moet maken.
 3. ‘’Technische raiders’’, is een aanvullende bepaling met betrekking op een optreden.

 

Artikel 2. De totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en prijzen zijn geldig tot 14 dagen na factuurdatum.
 2. Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht.

 

Artikel 3. Bepalingen van evenementen of act(s)

 1. De opdrachtgever garandeert:
  • Dat in het geval van een openlucht optreden er een overdekte mogelijkheid is, deze overkapping deugdelijk en afgeschermd is. Opdat de weersomstandigheden geen schade kunnen toebrengen aan de betrokken en/of zaken van de artiest(en).
  • Dat er een geschikte omkleedgelegenheid is, in ieder geval voorzien van de benodigde (werkende) wastafel, spiegel en verwarming.
  • Als er een technische reader aanwezig is, deze 7 dagen voor aanvang van de show/act met K-Force Entertainment wordt gedeeld, waarbij K-Force Entertainment ook (vrijgesteld is van betaling) gebruik mag maken van deze diensten.
 2. K-Force Entertainment behoudt het recht om een act/show of een onderdeel van een evenement te annuleren, mits dit uiterlijk 4 werkdagen voor de datum van het evenement is gemeld.

 

Artikel 4. Rechten

 1. De rechten op alle door K-Force Entertainment ontwikkelde en uitgewerkte concepten ten behoeve van een (onderdeel van een) evenement, welke aan de opdrachtgever worden gepresenteerd en/of ter beschikking worden gesteld, waaronder offertes, documentatie, ontwerpen en/of andere (schriftelijke) uitwerkingen, berusten uitsluitend bij K-Force Entertainment.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van K-Force Entertainment van voornoemde concepten gebruik te maken of inhoud hiervan aan derden kenbaar te maken. Uitzonderingen hierop zijn bijvoorbeeld posters voor marketing doeleinde.
 3. De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze muziekproducties:
 4. Wanneer K-Force Entertainment een muziekopdracht krijgt, betaal je voor het werk en dus niet voor de rechten van de compositie/muziek/tekst. Wanneer de teksten aangeleverd worden, blijven de rechten bij de opdrachtgever. Als K-Force Entertainment de muziek en de tekst maakt, blijven de rechten bij K-Force Entertainment. Wanneer de tekst en melodie al gemaakt zijn en K-Force Entertainment maakt de akkoorden/harmonie, dan blijft 50% van de rechten bij de opdrachtgever liggen. Andere afspraken over de verdeling van de rechten kunnen in overleg tussen beide partijen gemaakt worden (dit kan wel enige kosten met zich meebrengen).
  • Wanneer K-Force Entertainment een orkestband maakt, blijven de rechten bij de oorspronkelijke auteur/componist of uitgever liggen. Als deze muziek op bijvoorbeeld YouTube en/of Sociale Media een Auteursrechtclaim krijgt, is K-Force Entertainment hiervoor ter allertijden niet aansprakelijk voor te stellen. Dit wordt voor de officiële opdracht bevestiging met de opdrachtgever besproken.
  • Wanneer je een lied wilt uitvoeren waarvan de rechten (gedeeltelijk of geheel) bij K-Force Entertainment liggen doormiddel van onder andere een optreden, dan kan dat zonder toestemming.
  • Wanneer je een lied waarvan (gedeeltelijk of geheel) de rechten bij K-Force Entertainment liggen wilt veranderen, coveren of remixen, dan is schriftelijke toestemming vereist van K-Force Entertainment. Ook als het om een gedeelte van een lied/soundtrack gaat.
  • Het is niet toegestaan om een lied/soundtrack waarvan K-Force Entertainment (gedeeltelijk of geheel) de rechten bezit te verkopen, over te doen of op welke andere manier dan ook te verhandelen zonder schriftelijke toestemming van K-Force Entertainment.
  • Wanneer een (gedeeltelijk of geheel) door K-Force Entertainment gemaakt lied/soundtrack wordt gepubliceerd, op wat of welke manier dan ook, is naamsvermelding verplicht.
   Tenzij dit vooraf schriftelijk met K-force Entertainment is overeengekomen.

 

Artikel 5. Prijzen

 1. Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgaven exclusief BTW, premie’s en reiskosten.
 2. Prijzen voor muziekproducties worden per halve minuut naar boven afgerond.
 3. Muziekproducties vallen onder het 0% BTW tarief.
 4. (Podium)optredens vallen onder het 9% BTW tarief.

 

Artikel 6. Betalingen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders van tevoren schriftelijk te zijn overeengekomen, dient de volledige betaling door de opdrachtgever te geschieden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. De aanbetaling (desgevraagd) dient uiterlijk binnen 7 werkdagen na de factuurdatum te worden voldaan.
 2. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan is deze vanuit rechtswegen in verzuim gebleven. K-Force Entertainment behoudt dan het recht om zonder nadere aankondiging van de opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen.
 3. Aanbetalingen dienen betaald te zijn voor de schriftelijk gestelde datum. Zie hiervoor de opdrachtbevestiging.
 4. Bij niet nakomen van de afgesproken aanbetalingstermijn, behoud K-Force Entertainment het recht de overeenkomst automatisch te ontbinden.

 

Artikel 7. Annulering

 1. Gehele of gedeeltelijke annulering van de gesloten overeenkomst met K-Force Entertainment dient schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.
 2. In geval dat er spraken is van een annulering binnen 7 werkdagen vanuit de opdrachtgever, voor aanvang van het evenement/act of muziek opdracht, dient de opdrachtgever 50% van het totaal verschuldigde bedrag aan K- Force Entertainment voor de gemaakte kosten en voorbereiding alsnog te voldoen. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 8. Klachten

 1. Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van de met K-Force Entertainment gesloten overeenkomst, dienen duidelijk omschreven en goed gemotiveerd zo spoedig mogelijk te worden ingediend, dit dient in ieder geval binnen 4 werkdagen na opdracht aan K-Force Entertainment per mail kenbaar gemaakt te worden, wanneer dit niet op de juiste wijze wordt gedaan, vervalt iedere aanspraak aan K-Force Entertainment.
 2. Indien dit niet tijdig en op de juiste wijze zoals hiervoor in lid 1 omschreven is gereclameerd, wordt K-Force Entertainment geacht alle verplichtingen jegens de Wederpartij op correcte wijze te zijn nagekomen.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. K-Force Entertainment is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging van de opdrachtgever toebehorende gelden en/of zaken gedurende het evenement.
 2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade en/of verlies van door K-Force Entertainment of door derden – al dan niet tegen betaling – aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade aan en/of verlies van gebruikte zaken ten behoeve van het optreden. De opdrachtgever geeft K-Force Entertainment vrijwaring voor iedere aansprakelijk betreffende alle zaken.

 

Artikel 10. Overeenkomst ontbinden

 1. Partijen zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder in gebrek stelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden gesteld.
 2. Wanneer:
  1. Het faillissement van een der partijen wordt uitgesproken / is aangevraagd of de toepassing van de wet.
  2. Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken.
  3. K-Force Entertainment gegronde redenen heeft om te twijfelen aan het vermogen van diens Opdrachtgever, dat deze (tijdig) aan zijn/haar verplichtingen kan voldoen.

 

Artikel 11. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid /oorzaak/invloed waarbij K-Force Entertainment tijdens het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden. Hieronder valt onder andere:
  •  Ziekte van artiest (krijgt de opdrachtgever het aanbetaalde bedrag terug)
  •  Overheidsmaatregelen (COVID-19)
  •  Oorlog of oorlogsgevaar
  •  Brand
  •  Aardbevingen
  •  Werkstaking
  •  Slechte weersomstandigheden (in geval van een buitenoptreden)

Mocht overmacht zich voordoen, dan dienen alle gemaakte kosten van K-Force Entertainment ten allertijden te worden voldaan.

 

Artikel 12. Kaartverkoop

Algemeen

 • K-Force Entertainment mag contact opnemen met de kaartkoper via elektronische communicatie, zoals bijvoorbeeld e-mail, sms of andere manieren.
 • Individuele voorwaarden voor de evenementenlocatie of de evenementen zullen zichtbaar zijn middels locatie aanduiding op ticket.

Betaling

 • Voor het betaling met een creditcard zal een vergoeding in rekening worden gebracht. Deze vergoeding wordt individueel berekend en is zichtbaar voordat de betaling wordt uitgevoerd.
 • De aankoop is onderhevig aan Nederlandse wetgeving. De overeenkomst is bindend zodra K-Force Entertainment de betaling heeft ontvangen.

Verzendkosten

 • Wanneer van toepassing zullen er verzendkosten in rekening gebracht worden als je ervoor kiest om de tickets per post te ontvangen. Deze kosten variëren afhankelijk van het land en zijn zichtbaar voordat de betaling wordt uitgevoerd.

Het ticket

 • Het ticket verleent toegang tot het evenement op de datum en tijd die op het ticket afgedrukt is, mits het ticket een geldige en leesbare barcode/QR bevat.
 • Elk ticket kan maximaal één keer gebruikt worden. Geannuleerde of ongeldige tickets verlenen geen toegang. Tickets mogen niet gekopieerd worden.
 • Je bent als tickethouder verantwoordelijk voor je ticket. Kwijtgeraakte tickets worden niet vergoed. Een ticket mag overgedragen worden aan een andere persoon, tenzij op de homepage of op het ticket vermeld staat dat het ticket persoonsgebonden is.
 • Het is niet toegestaan om tickets door te verkopen tegen een hogere prijs. Het is bovendien niet toegestaan om gekochte tickets op een commerciële wijze te gebruiken. Indien dit het geval is behoudt K-Force Entertainment het recht om een ticket te annuleren zonder verdere mededelingen.

Restituties en afgelastingen

 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zich te informeren of een evenement afgelast wordt. K-Force Entertainment zal indien mogelijk informatie versturen over de afgelasting van een evenement. Dit zal gebeuren via e-mail of sms.
 • Gekochte tickets worden alleen gerestitueerd in het geval van afgelasting van het evenement. Alle overige kosten (zoals kosten voor het gebruik van een creditcard of de leveringskosten) worden niet vergoed. Een evenement dat gedeeltelijk plaatsvindt of plaatsvindt met een inhoudelijke verandering wordt niet beschouwd als afgelast evenement.
 • Als distributeur van kaarten is K-Force Entertainment niet aansprakelijk voor eventuele schade die de klant lijdt ten gevolge van een afgelasting.
 • In geval van een gezinsticket waarbij 1 of meerdere personen niet aanwezig zijn bij de start van een optreden, wordt het verschil in ticketprijs niet verrekend.

Disclaimer

 • K-Force Entertainment is niet aansprakelijk voor onjuiste informatie of ticketprijzen. Klachten over evenementen of praktische omstandigheden dienen enkel schriftelijk gericht te worden aan K-Force Entertainment.
 • K-Force Entertainment kan in bijzondere gevallen de gekozen stoelen van de gekochte tickets wijzigen. K-Force Entertainment zal in dat geval altijd proberen een overeenkomstige prijs en rang te handhaven. Indien dit niet mogelijk is en de stoelen naar een lagere rang worden verplaatst, zal de klant het verschil terugbetaald krijgen.
 • K-Force Entertainment, diens ticketprovider en/of showlocatie zoals omschreven op het ticket kunnen op geen enkele wijzen aansprakelijk worden gesteld.

 

Bij vragen over deze algemene voorwaarden, kunt u mailen naar: info@k-force-entertainment.nl

©2023 K-Force Entertainment
Deze website maakt gebruik van cookies
Website gemaakt door: CodeBlock
Kvk nummer: 80147232

Cookies

K-Force Entertainment gebruikt Functionele en Analytische cookies:
Meer informatie
Sluit
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram